O autorze
Piszemy o Europie, o wydarzeniach, zjawiskach, trendach i prognozach.

Fundacja Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną, założoną w 1991 roku przez Tadeusza Mazowieckiego i Piotra Nowina-Konopkę.

@Schuman_pl

www. facebook/integracja.europejska

www.schuman.pl

Strategia Europa 2020 i zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej

Jak kraje Unii koordynują swoje polityki gospodarcze i budżetowe? Jakie cele wytyczają sobie na nadchodzące lata?

Strategia Europa 2020 - co to takiego?

Nazwa pochodzi z Komunikatu Komisji EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu z 2010 roku. Dokument ten obejmuje cele dla Unii i państw członkowskich na lata 2010-2020. Założono, że w 2020 roku na szczeblu UE:

- 75% osób w wieku 20-64 lat będzie mieć pracę;
- na inwestycje w badania i rozwój będzie się przeznaczać 3% PKB Unii;
- emisja gazów cieplarnianych zostanie ograniczona o 20% w stosunku do poziomu z 1990 roku (lub nawet o 30% w sprzyjających warunkach);
- 20% energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych;
- efektywność energetyczna wzrośnie o 20%;
- liczba uczniów przedwcześnie kończących edukację zostanie ograniczona do poziomu poniżej 10%;
- co najmniej 40% osób w wieku 30-34 będzie mieć wykształcenie wyższe;
- liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o zostanie ograniczona o co najmniej 20 mln.

Na wykresie widać, że najgorzej Unia radzi sobie ze zmniejszaniem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zwiększaniem zatrudnienia. Najlepiej zaś z ograniczaniem emisji gazów.

Zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej

Są to narzędzia, które mają służyć zapobieganiu niekorzystnym trendom w gospodarce, ich wykrywaniu na czas i odwracaniu. Na celowniku zarządzania gospodarczego są takie problemy jak nadmierny deficyt budżetowy czy zbyt duży dług publiczny. W zarządzaniu gospodarczym wykorzystuje się niektóre zapisy pakt stabilności i wzrostu, semestr europejski, procedurę nierównowag makroekonomicznych.


Państwa na cenzurowanym - semestr europejski

Semestr europejski to procedura wprowadzona w 2010 roku, ma służyć koordynowaniu polityki gospodarczej i budżetowej w UE. Państwa członkowskie wspólnie omawiają swoje plany w tych obszarach – kraje mogą sobie nawzajem zwracać uwagę, natomiast Komisja udziela zaleceń i weryfikuje realizację celów strategii Europa 2020.

Procedura zaczyna się jesienią, kiedy Komisja Europejska publikuje swoje prognozy wzrostu gospodarczego na następny rok i analizy sytuacji makroekonomicznej w poszczególnych państwach. Tegoroczne prognozy Komisji na kolejny rok zostały już opublikowane na początku listopada - wzrost w strefie euro ma sięgnąć 1,5%, a w UE 1,6%; przyszłoroczny wzrost PKB ma być najwyższy w Rumunii (3,9%), na Malcie (3,7%), w Irlandii (3,6%) i w Polsce (3,4%).

Najważniejsza część semestru przypada na pierwszą połowę roku. Wtedy to m.in. kraje członkowskie przedstawiają swoją średniookresową strategię budżetową oraz plany reform strukturalnych na rzecz wzrostu i zatrudnienia, a Komisja ocenia i przedstawia specyficzne zalecenia dla każdego kraju (ostateczne zalecenia uzgodnione na forum Rady UE zatwierdza Rada Europejska).

W czerwcu 2016 roku Rada UE przyjęła zlecenia dla Polski na bieżący rok, które powinny zostać uwzględnione podczas przygotowań budżetu na 2017. Dotyczyły one m.in. usprawnienia poboru podatków poprzez zapewnienie poprawy przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT oraz ograniczenia nadmiernego stosowania obniżonych stawek VAT, zapewnienia stabilności systemu emerytalnego, lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy czy działań zmierzających do usunięcia przeszkód dla inwestycji w infrastrukturę transportową i energetyczną.

Joanna Różycka-Thiriet

Zapraszamy na spotkanie z Tomaszem Gibasem, doradcą ds. ekonomicznych w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. 23 listopada (środa), w godz. 17.00-18.30, w siedzibie Fundacji (Al. Ujazdowskie 37/5). Więcej o seminariach
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...