O autorze
Piszemy o Europie, o wydarzeniach, zjawiskach, trendach i prognozach.

Fundacja Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną, założoną w 1991 roku przez Tadeusza Mazowieckiego i Piotra Nowina-Konopkę.

@Schuman_pl

www. facebook/integracja.europejska

www.schuman.pl

Integracja, asymilacja, konfrontacja? Wieloetniczne społeczeństwa europejskie

Jak w krajach europejskich mieszają się różne kultury? Ilu jest cudzoziemców w Unii Europejskiej, a ilu w Polsce? Jakie działania trzeba podjąć, żebyśmy mimo różnic umieli wspólnie żyć?

Ilu mamy w Polsce obcokrajowców?

Według danych z ostatniego spisu powszechnego (2011 rok) ponad 99,8% mieszkańców naszego kraju posiada polskie obywatelstwo, a nie posiada go jedynie 0,15%. Na koniec 2015 dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce miało 211 869 cudzoziemców (w stosunku do 2014 roku wzrost o prawie 37 000). Warto odnotować, że aż 91% osób, które otrzymały
w ubiegłym roku zezwolenie na pobyt stały w naszym kraju, było polskiego pochodzenia (prawie 10 000 osób). W 2015 roku najczęściej o zalegalizowanie pobytu w Polsce występowali Ukraińcy (63% ogółu wniosków). 30% dokumentów pobytowych w 2015 roku stanowiły zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu wydawane obywatelom Unii Europejskiej. W ubiegłym roku karty pobytu potwierdzające ochronę na terytorium Polski posiadało 3 417 cudzoziemców, w tym 1 359 miało status uchodźcy. Obcokrajowcy zamieszkujący w naszym kraju to najczęściej obywatele Ukrainy, Niemiec, Białorusi, Rosji, Wietnamu, Włochy i Chin.

Rośnie liczba obcokrajowców pracujących w Polsce. W ubiegłym roku wydano ponad 65 000 zezwoleń na pracę. Jednak liczba ta nie uwzględnia wszystkich cudzoziemców uprawnionych do podjęcia zatrudnienia w naszym kraju (takiego zezwolenia nie potrzebują np. obywatele państw członkowskich UE, czy osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały). Wśród zarejestrowanych bezrobotnych cudzoziemcy stanowią margines i rzadko kiedy mają prawo do zasiłku.

W 2015 roku obywatelstwo polskie otrzymało 4 356 cudzoziemców.

... a ilu w Unii Europejskiej?


1 stycznia 2015 roku 19,8 mln osób mieszkających w UE było obywatelami państwa spoza UE (3,9 % ludności UE-28). Dodatkowo 15,3 mln osób mieszkających w jednym państwie członkowskim miało obywatelstwo innego unijnego państwa.

W wartościach bezwzględnych najwięcej obcokrajowców zamieszkiwało w Niemczech (7,5 mln osób), Zjednoczonym Królestwie (5,4 mln), Włoszech (5,0 mln), Hiszpanii (4,5 mln) i Francji (4,4 mln). Kiedy mówimy o procentach, to największy odsetek cudzoziemców jest w Luksemburgu (aż 46 % ludności). Ponadto z ponad 10-procentową populacją obcokrajowców mamy także do czynienia na Cyprze, Łotwie, w Estonii, Austrii, Irlandii i Belgii. W Luksemburgu, na Słowacji, na Cyprze, w Irlandii, Belgii, Niderlandach, na Węgrzech,
w Zjednoczonym Królestwie, na Malcie i w Austrii większość przyjezdnych stanowili obywatele innych unijnych krajów. Casus Łotwy i Estonii też jest szczególny, ponieważ jest tam duża grupa byłych obywateli ZSRR, bezpaństwowców.


Joanna Różycka-Thiriet

Zapraszamy w środę, 19 października do siedziby Fundacji (al. Ujazdowskie 37 m. 5) na godz. 17.00. Naszymi gośćmi będą dr Mikołaj Pawlak z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Damien Thiriet z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Trwa ładowanie komentarzy...